เกี่ยวกับเรา » กลุ่มสารสนเทศ

กลุ่มสารสนเทศ

ไปยัง :
วิษณุ โรจน์เรืองไร
นักวิชาการอาหารและยาชำนาญการ
wisanu@fda.moph.go.th
0 2590 7118
ณัฐรัตน์ สหวัชรินทร์
เภสัชกรปฏิบัติการ
Bestmywork26@hotmail.com
0 2590 7120
วริทธิ์พล ชุนหสุวรรณ
ลูกจ้างเหมา
Cassano1234@gmail.com
0 2590 7118
อาทิตย์ รุ่งรัตน์
ลูกจ้างเหมา
artityai@hotmail.com
0 2590 7118
ยุวดี อัคคะประชา
ลูกจ้างเหมา
y.akkhapracha@gmail.com
0 2590 7120
ณัชชากร ผรณจินดา
ลูกจ้างเหมา
pr.nutchakorn@gmail.com
0 2590 7120
ธีรุตม์ การะเกตุ
นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ
dheerutable@gmail.com
025907120
รมิดา ธนธนวัฒน์
ลูกจ้างเหมา
ramidha.th@gmail.com
025907120