เกี่ยวกับเรา » กลุ่มสื่อสารองค์กร

กลุ่มสื่อสารองค์กร

ไปยัง :
จิตรา เอื้อจิตรบำรุง
นักวิชาการเผยแพร่ ระดับชำนาญการพิเศษ
poa43@fda.moph.go.th
0 2590 7109-10
บุญทิพย์ คงทอง
นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ
btkt@fda.moph.go.th
0 2590 7119
สุวนีย์ สุขแสนนาน
นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ
suwanee@fda.moph.go.th
0 2590 7117
สุภมาศ วัยอุดมวุฒิ
นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ
supamas_w@hotmail.com
0 2590 7117
วัชรินทร์ เครือเนียม
นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ
yoyo@fda.moph.go.th
0 2590 7114
นะรารัตน์ แสนสุข
ลูกจ้างเหมา
Spygirl_xxx@hotmail.com
02 590 7123
นันทิยา ถวายทรัพย์
ลูกจ้างเหมา
Kae.ing@hotmail.com
02 590 7119
กรกมล พิพัฒน์ภูมิ
ลูกจ้างเหมา
nusopink.pr@gmail.com
02 590 7123
ทวชา เพชรบุญยัง
ลูกจ้างเหมา
St1u0130@gmail.com
02 590 7114
นางสาวเกศินี ใจปลื้ม
ลูกจ้างเหมา
AE_Focus@hotmail.com
02 590 1117
ธิดารัตน์ สาลีวรรณ
ลูกจ้างเหมา
pud2605@gmail.com
02 590 7117
ชัยภัทร เปมะวิภาต
ลูกจ้างเหมา
johnypath@gmail.com
025907119
ฐิติพันธุ์ มังกรงาม
ลูกจ้างเหมา
dr4gon.z@outlook.com
025907119