เกี่ยวกับเรา » กลุ่มพัฒนาเครือข่าย

กลุ่มพัฒนาเครือข่าย

ไปยัง :
เสาวณีย์ เกตุบำรุงพร
นักวิชาการอาหารและยาชำนาญการพิเศษ
nee@fda.moph.go.th
0 2590 7121-2
สินีนาฎ โรจนประดิษฐ
นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการพิเศษ
snrj@fda.moph.go.th
0 2590 7121-2
กมลวรรณ อินต๊ะพันธุ์
นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ
rawiwan@fda.moph.go.th
0 2590 7121-2
จุฬาลักษณ์ นิพนธ์แก้ว
นักวิชาการอาหารและยาชำนาญการ
rju@fda.moph.go.th
0 2590 7121-2
สุชาดา ถนอมชู
พนักงานราชการ
puk_suchada@fda.moph.go.th
0 2590 7121-2
ภควดี เจริญทิพย์
ลูกจ้างเหมา
zeeky_aew@hotmail.com
0 2590 7121-2
กรัตเพชร วงษ์ชารี
ลูกจ้างเหมา
luckynumberfunny@gmail.com
0 2590 7121-2
ชลิตา ใจสมัคร
ลูกจ้างเหมา
g_superta@hotmail.com
0 2590 7121-2