เกี่ยวกับเรา » ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ไปยัง :
วรนุช รื่นหาญ
นักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการ
nuch@fda.moph.go.th
0 2590 7108
ดวงใจ สาลีแก้ว
เจ้าพนักงานธุรการ ระดับชำนาญงาน
duangs@fda.moph.go.th
0 2590 7107
สุนีย์ วรอิตตานนท์
เจ้าพนักงานธุรการ ระดับชำนาญงาน
sunee@fda.moph.go.th
0 2590 7113
ดวงพร พัดพรม
เจ้าพนักงานธุรการ ระดับชำนาญงาน
bank@fda.moph.go.th
0 2590 7087
พจมาน รัตนสุนทร
เจ้าพนักงานธุรการ ระดับชำนาญงาน
anne@fda.moph.go.th
0 2590 7107
นวลพรรณ สุขสันต์รุ่งเรือง
ลูกจ้างประจำ
0 2590 7108
เบ็ญจมาศ พันทวี
ลูกจ้างเหมา
bento_2820@hotmail.com
0 2590 7108
สมมาตร์ หอมจำปา
ลูกจ้างเหมา
025907108
ปิยาพัชร สีดา
ลูกจ้างเหมา
Pinkizz-b3rry@hotmail.com
0 2590 7120