เกี่ยวกับเรา » กลุ่มพัฒนาพฤติกรรมการบริโภค

กลุ่มพัฒนาพฤติกรรมการบริโภค

ไปยัง :
ผุสดี เวชชพิพัฒน์
นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการพิเศษ
pussadee@fda.moph.go.th
0 2590 7117-8
ดนิตา เทียบโพธิ์
นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ
danita@fda.moph.go.th
0 2590 7118
พัชรวรรณ แก้วก่า
นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ
pinkykiku@fda.moph.go.th
0 2590 7110
ภัคพธู อุ่นงามพันธุ์
นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ
pukpatu@hotmail.com
0 2590 7110
ปภัสสร ผลโพธิ์
ลูกจ้างเหมา
pponpo54@gmail.com
0 2590 7110
ปิยนุช หาหลัก
ลูกจ้างเหมา
piyanoochharlak@gmail.com
0 2590 7118
ธัญสุดา งอกนาวัง
ลูกจ้างเหมา
thunsuda.n@fda.moph.go.th
0 2590 7113