เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเรา
ผุ้อำนวยการกอง

ภญ.วารีรัตน์ เลิศนที
E-mail: wareeratlert@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2590 7107

ประวัติความเป็นมา

ปี พ.ศ.2545 มีการปฏิรูประบบราชการครั้งใหญ่ โดยมีพระราชกำหนดแบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาใหม่เป็น 1 สำนัก 9 กอง และได้มีการจัดตั้งกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคแทนกองเดิม คือ กองเผยแพร่และควบคุมการโฆษณา

วิสัยทัศน์

“เป็นองค์กรที่เป็นเลิศในการพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพให้พึ่งพาตนเองได้”

พันธกิจ

1. พัฒนาศักยภาพผู้บริโภคให้สามารถเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างเหมาะสม และพึ่งตนเองได้
2. พัฒนาเครือข่ายการพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพให้มีความเข้มแข็ง และยั่งยืน
3. พัฒนาระบบงานให้มีประสิทธิภาพ คล่องตัว ทันสมัย และมีภาพลักษณ์องค์กรที่ดี เป็นที่ยอมรับของสังคม

หน้าที่ความรับผิดชอบ

กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 1. พัฒนาพฤติกรรมผู้บริโภคให้สามารถเลือกหาและบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพได้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย และคุ้มค่า รวมทั้งมีการส่งเสริมศักยภาพผู้บริโภคให้รู้จักปกป้องและเรียกร้องสิทธิในการบริโภคผลิตภัณฑ์ สุขภาพที่ปลอดภัย
2. ส่งเสริม เผยแพร่ความรู้และสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพผ่านทางสื่อและ รูปแบบกิจกรรมต่างๆ
3. พัฒนาระบบการให้บริการข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพให้มีความน่าสนใจ เข้าถึงได้ง่าย มีข้อมูลทันสมัย สะดวก รวดเร็วในการใช้บริการ
4. พัฒนาเครือข่ายการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนใน งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
5. วิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค และระบบงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

โครงสร้างของกอง

โครงสร้างกองแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม/ 1 ฝ่าย ได้แก่
1. กลุ่มสื่อสารองค์กร
2. กลุ่มพัฒนาพฤติกรรมการบริโภค
3. กลุ่มพัฒนาเครือข่าย
4. กลุ่มพัฒนาระบบ
5. กลุ่มสารสนเทศ
6. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

หน่วยงาน