Image layer พูดคุยกะ ผอ แนะนำกอง อย LOGO อย LOGO lower อย Mini Web Social1 Social2 Social3

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค

ประวัติความเป็นมา

ปี พ.ศ.2545 มีการปฏิรูประบบราชการครั้งใหญ่ โดยมีพระราชกำหนดแบ่งส่วนราชการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาใหม่เป็น 1 สำนัก 9 กอง และได้มีการจัดตั้ง กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคแทนกองเดิม คือ กองเผยแพร่และควบคุมการโฆษณา

วิสัยทัศน์

"เป็นองค์กรที่เป็นเลิศในการพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพให้พึ่งพาตนเองได้"

พันธกิจ

1. พัฒนาศักยภาพผู้บริโภคให้สามารถเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างเหมาะสม และพึ่งตนเองได้
2. พัฒนาเครือข่ายการพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพให้มีความเข้มแข็ง และยั่งยืน
3. พัฒนาระบบงานให้มีประสิทธิภาพ คล่องตัว ทันสมัย และมีภาพลักษณ์องค์กรที่ดี เป็นที่ยอมรับของสังคม

เนื้อหาน่ารู้

2561
สรุปองค์ความรู้ เรื่อง การผลิตเนื้อหาข้อมูล
2559
สรุปประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การตัดต่อคลิปด้วยโทรศัพท์มือถือ
2559
สรุปประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง แนวคิดการออกแบบ Infographic