โปรเจค
โปรเจค » โครงการเผยแพร่ความรู้ผ่าน Oryor Smart Application
โครงการเผยแพร่ความรู้ผ่าน Oryor Smart Application
วันที่เผยแพร่ 02 กรกฎาคม 2556

     ORYOR Smart Application ได้มีการเริ่มพัฒนาโครงการตั้งแต่ปี 2556 สื่อสารในรูปแบบของเมืองสุขภาพ เพื่อให้ดูน่าสนใจและดึงดูดผู้ใช้งาน เป็นการเผยแพร่ความรู้เพิ่มเติม ในอีกช่องทางหนึ่งสำหรับให้ผู้บริโภคที่ใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่อย่างโทรศัพท์ Smart Phone และ tablet ORYOR Smart Application จัดทำขึ้นโดยมุ่งเน้นให้เกิดอัตถประโยชน์สูงสุดแก่ผู้บริโภค เพื่อให้ผู้บริโภคมีความรู้ความสามารถ ในการเลือกซื้อเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยตนเองได้อย่างปลอดภัย ภายใต้สังคมของสื่อดิจิตอลและเทคโนโลยีในปัจจุบัน อีกทั้งยังเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่นำมาใช้ในการพัฒนาการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ความรู้ต่างๆด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อที่จะส่งผลต่อการพัฒนาพฤติกรรมและคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น