โปรเจค
โปรเจค » คณะทำงานภาคประชาชน
คณะทำงานภาคประชาชน
วันที่เผยแพร่ 27 ตุลาคม 2558

     สืบเนื่องจากนโยบายรัฐบาลที่มุ่งบริหารราชการแผ่นดินตามหลักธรรมาภิบาล หรือ หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good governance) เพื่อให้ส่ วนราชการมีการบริหารราชการ ที่เปิดเผย โปร่งใส โดยการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนรวมในการรับรู้ เรียนรู้ ทําความเข้าใจร่ วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหา หรือร่วมคิดหาแนวทางแก้ไขปัญหาในการดําเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ดําเนินโครงการการมีส่วนร่วมของ ประชาชน โดยมีขั้นตอนการดําเนินงานตั้งแต่มีการแต่งตั้งคณะทํางานพัฒนาการมีส่วนร่วมของ ประชาชนในการดําเนินงานของ อย. ทําหน้าที่วิเคราะห์ภารกิจหลักหรือยุทธศาสตร์ที่สําคัญของ อย. ที่เหมาะสมในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม และพิจารณากําหนดกลุ่มผู้ที่ เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เป็นตัวแทนประชาชน และให้แต่ละกลุ่มเสนอผู้แทนเพื่อแตางตั้ง เป็นคณะทํางานภาคประชาชน ทําหน้าที่ในการให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในการดําเนินงาน เพื่อผลักดันให้ อย. มีการพัฒนาระบบราชการ โดยเฉพาะในเรื่องการพัฒนาบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยเริ่มดําเนินโครงการฯ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และติดตามการปฏิบัติงานของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

2. เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการทํางานแบบมีส่วนร่วมระหว่างสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ทั้งจากหน่วยงาน ภาครัฐ ภาคการศึกษา กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจ องค์กรวิชาชีพ องค์กรภาคประชาชน และสื่อมวลชน 
3. เพื่อเพิ่มช่องทางในการติดตามตรวจสอบ และให้ข้อเสนอแนะแก่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
4. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา