โปรเจค
โปรเจค » โครงการเครือข่ายชุมชนร่วมใจ ป้องกันภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพ (บวร.ร.)
โครงการเครือข่ายชุมชนร่วมใจ ป้องกันภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพ (บวร.ร.)
วันที่เผยแพร่ 01 มกราคม 2513

โครงการเครือข่ายชุมชนร่วมใจ ป้องกันภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพ (บวร.ร.) โดยดำเนินการต่อยอดงานจิตอาสาให้เป็นระบบมากขึ้น มุ่งเน้นให้มีการดำเนินงานในรูปแบบของเครือข่าย เพื่อให้คนในชุมชนสามารถดูแลซึ่งกันและกันได้

เป้าหมาย

          เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ โดยมุ่งพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้ให้ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้องและเหมาะสม รวมถึงพัฒนา ขยายเครือข่ายภาคประชาชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยกันจัดการหรือป้องกันปัญหาด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ทางชุมชนในแต่ละพื้นที่นั้น ๆ ประสบอยู่ ตามกำลังและความสามารถของคนในชุมชน สร้างชุมชนที่สามารถดูแลตนเองให้มีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง มีสุขภาพแข็งแรง และปลอดภัย ป้องกันภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพ

รูปแบบการดำเนินงาน

  • ชุมชนเป็นศูนย์กลาง แก้ปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน
  • ดำเนินงานร่วมกันทุกภาคส่วน เป็นเครือข่าย บวร.ร. (บ้าน วัด โรงเรียน โรงพยาบาล) ผ่านแนวคิดและวิถีของชุมชน
  • อย. สนับสนุนงบประมาณ สนับสนุนสื่อความรู้ เพื่อช่วยเสริมแรงในการดำเนินงานของชุมชน
  • เกิดชุดรูปแบบการเรียนรู้ในการดำเนินงาน
  • ต่อยอดการดำเนินงานในพื้นที่เดิม และขยายการดำเนินงานในพื้นที่ใหม่ ให้ครอบคลุม

 

กิจกรรมแต่ละพื้นที่ มีการผสมผสานกิจกรรมต่าง ๆ

  • ดึงวัด (ผู้นำศาสนา) เป็นศูนย์รวม
  • รุกถึงครัวเรือน
  • ผสานความร่วมมือกับผู้ประกอบการร้านค้า ร้านชำ

ทุกชุมชนนำศักยภาพเด่นด้านทรัพยากรบุคคล มาใช้ในการดำเนินงานโครงการ