โปรเจค
โปรเจค » โครงการชุมชนสุขภาพดี (Health for All)
โครงการชุมชนสุขภาพดี (Health for All)
วันที่เผยแพร่ 01 มกราคม 2513

โครงการชุมชนสุขภาพดี (Health for All) เป็นโครงการที่ต่อยอดจากการดำเนินโครงการอย่าหลงเชื่อง่าย (ธีม : จิตอาสาชุมชน ไม่หลงกลโฆษณา) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยดำเนินการต่อยอดงาน
จิตอาสาให้เป็นระบบมากขึ้น มุ่งเน้นให้มีการดำเนินงานในรูปแบบของเครือข่าย เพื่อให้คนในชุมชนสามารถดูแลซึ่งกันและกันได้

เป้าหมาย

          ส่งเสริมให้คนในชุมชนเกิดการบริโภคอาหารสำเร็จรูป กึ่งสำเร็จรูปอย่างเหมาะสม เน้นการอ่านและใช้ประโยชน์จากข้อมูลบนฉลาก เช่น สัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” (Healthier Choice) ในการลดหวาน มัน เค็ม เพื่อลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs)

รูปแบบการดำเนินงาน

*     ดำเนินการในรูปแบบเครือข่าย

-          อย.มีการเรียนรู้ร่วมกับพื้นที่

-          ชุมชนมีอิสระในความคิด

-          วิธีแก้ปัญหาขึ้นอยู่กับพื้นที่

-          ชาวบ้านมีส่วนร่วมมากที่สุด

-          อย. เป็นผู้ให้คำปรึกษาด้านองค์ความรู้ รวมถึงผลิตสื่อความรู้ สนับสนุนในการลงพื้นที่ ให้ชุมชนเลือกใช้ให้เหมาะสมกับกิจกรรมของชุมชน

*     กิจกรรมแต่ละพื้นที่ มีการผสมผสานกิจกรรมต่าง ๆ

-    ดึงวัดเป็นศูนย์รวม

-    รุกถึงครัวเรือน

-    ผสานความร่วมมือกับร้านค้า ผู้ประกอบการร้านอาหาร

*     ทุกชุมชนนำศักยภาพเด่นด้านทรัพยากรบุคคล มาใช้ในการดำเนินงานโครงการ