สื่อทั่วไป
สปอตทีวี

สปอตโทรทัศน์ ชุด พร้อม - เพิ่ม - เพื่อ

อย. 4.0 พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ ตามคำสั่งมาตรา 44 โดยในขณะนี้ อย. ได้ดำเนินการปร...

“อย. เตือนภัย สินค้าอันตราย 5 จําพวก บวก 1

ผูบริโภคคงปฏิเสธไมไดวา การโฆษณาทางสื่ออินเทอรเน็ตมีอิทธิพลตอการเลือกซื้อ เลือกบริโภค เพราะการ โฆษณาสามารถแทรกซ...

สปอตโทรทัศน์ เรื่อง ทางเลือกสุขภาพ ความยาว 45 วินาที

สปอตโทรทัศน์ เรื่อง ทางเลือกสุขภาพ ความยาว 45 วินาที กินหวาน มัน เค็ม มากเกินไป เสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต...

สปอตโทรทัศน์ เรื่อง ทางเลือกสุขภาพ ความยาว 30 วินาที

สปอตโทรทัศน์ เรื่อง ทางเลือกสุขภาพ ความยาว 30 วินาที กินหวาน มัน เค็ม มากเกินไป เสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื...

สปอตโทรทัศน์ เรื่อง ทางเลือกสุขภาพ ความยาว 18 วินาที

สปอตโทรทัศน์ เรื่อง ทางเลือกสุขภาพ  กินหวาน มัน เค็ม มากเกินไป เสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง  เลือก...

สปอต เรื่อง อย่าให้ใครว่าไทย หลงเชื่อง่าย 30 Sec sub

เราเป็นห่วง...ไม่อยากให้คุณเป็นคนที่หลงเชื่ออะไรง่าย ๆ   อย. ชวนคนไทย คิดก่อนซื้อ

สปอตโทรทัศน์ "คิดก่อนคลิก" ความยาว 2 นาที

สปอตโทรทัศน์เพื่อให้ผู้บริโภครู้เท่าทันการโฆษณา "คิดก่อนคลิก" ความยาว 2 นาที

สปอตโทรทัศน์เพื่อให้ผู้บริโภครู้เท่าทันการโฆษณา "คิดก่อนคลิก" ความย...

สปอตโทรทัศน์เพื่อให้ผู้บริโภครู้เท่าทันการโฆษณา "คิดก่อนคลิก" ความยาว 30 วินาที

สปอตทีวี MV อุทาหรณ์ยาโปร

"ยาโปร" อันตรายมากกว่าที่คิด ช่วยกันเตือน ช่วยกันดูแล อย่าให้ลูกหลานคุณๆต้องใช้ไปในทางที่ผิด