สื่อทั่วไป
สปอตทีวี

อย. พร้อมสนับสนุน

อย. พร้อมสนับสนุน

อย. พร้อมตอบข้อสงสัย

อย. พร้อมตอบข้อสงสัย

อย. 4.0 เพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการพิจารณา อนุญาติผลิตภัณฑ์สุขภาพ

อย. 4.0 เพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการพิจารณา อนุญาติผลิตภัณฑ์สุขภาพ

อย. พร้อมเรื่องความโปร่งใสและธรรมาภิบาล

อย. พร้อมเรื่องความโปร่งใสและธรรมาภิบาล

อย. พร้อมบริการ

อย. พร้อมบริการ

อย. พร้อมอำนวยความสะดวก

อย. พร้อมอำนวยความสะดวก

Spot เชิญชวนผู้ประกอบการสมัครเข้ารับรางวัล Oryor Quality Aword 2018

Spot เชิญชวนผู้ประกอบการสมัครเข้ารับรางวัล Oryor Quality Aword 2018

สปอตโทรทัศน์ ชุด พร้อม - เพิ่ม - เพื่อ

อย. 4.0 พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ ตามคำสั่งมาตรา 44 โดยในขณะนี้ อย. ได้ดำเนินการปร...

“อย. เตือนภัย สินค้าอันตราย 5 จําพวก บวก 1

ผูบริโภคคงปฏิเสธไมไดวา การโฆษณาทางสื่ออินเทอรเน็ตมีอิทธิพลตอการเลือกซื้อ เลือกบริโภค เพราะการ โฆษณาสามารถแทรกซ...