Event

ประชุมวิชาการระดับชาติเพื่อการจัดการสารเคมี ครั้งที่ 1

ขอเชิญภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคเอกชน ภาคประชาชนสังคม ประชาชนทั่วไป รวมทั้งนักเรียน นิสิตนักศึกษา

เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติเพื่อการจัดการสารเคมี ครั้งที่ 1 

ภายใต้หัวข้อ "ร่วมขับเคลื่อการจัดการสารเคมีไทยให้ปลอดภัย สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน"