Event

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ได้จัดทำ Page facebook เพื่อเผยแพร่ข้อมูลความรู้และสร้างความรับรู้

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ได้จัดทำ Page facebook เพื่อเผยแพร่ข้อมูลความรู้และสร้างความรับรู้การ
มีส่วนร่วมในงานด้านการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค ให้ประชาชนและผู้บริโภคเลือกซื้อสินค้าและบริการต่าง ๆ ได้อย่างปลอดภัยและเป็นธรรม
ขอเชิญชวนประชาชน ผู้บริโภคทุกท่านที่อยากติดตามข่าวสารรวมถึงแจ้งเรื่องที่ไม่ได้ความเป็นธรรมใช้การซื้อสินค้าและบริการต่าง ๆ สามารถกดเข้ามาติดตามกันได้ง่าย ๆ เพียงสแกน QR Code นี้