ข่าวประชาสัมพันธ์

ประมวลภาพโครงการฉันดีมีสุข ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร

ประมวลภาพโครงการฉันดีมีสุข ณ ชั้น ๒ อาคารศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน นานาชาติ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร ถนนหน้าพระธาตุ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยมี  น.พ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา  ประธานฝ่ายฆราวาส พระภาวนาวิริยคุณ วิ. (ไสว ธีรโสภโณ) ผอ.ศูนย์วิปัสสนาฯ ประธานฝ่ายสงฆ์ และ ภก.วีระชัย นลวชัย ผอ.กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค  พร้อมวิทยากร ๒ ท่าน คือ อ.สง่า ดามาพงษ์ และรศ.นพ.ปัญญา ไข่มุก ร่วมถ่ายภาพที่ระลึกบริเวณทางเข้าวันพุธที่   ๑๕  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐