ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ เช็ก ชัวร์ แชร์

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ร่วมกับ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จึงมีประสงค์จัดหาบริษัทเอกชนมาดำเนินการโครงการ เช็ก ชัวร์ แชร์ ภายใต้งบประมาณ ๔,๒๕๐,๐๐๐  บาท  (สี่ล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)ผู้ยื่นข้อเสนอจัดทำเอกสารเสนอรายละเอียดกิจกรรม จำนวน ๒ ชุด ภายในวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๓  ส่งที่ กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐

 

TOR โครงการ เช็ก ชัวร์ แชร์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์