ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างโครงการผลิตสื่อแอนิเมชันเพื่อเยาวชนบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างเหมาะสม (ส่วนการประชาสัมพันธ์)

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ร่วมกับ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จึงมีประสงค์จัดหาบริษัทเอกชนมาดำเนินการโครงการผลิตสื่อแอนิเมชันเพื่อเยาวชนบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างเหมาะสม (ส่วนการประชาสัมพันธ์)ภายใต้งบประมาณ ๑,๒๒๐,๐๐๐  บาท  (หนึ่งล้านสองแสนสองหมื่นบาทถ้วน)ผู้ยื่นข้อเสนอจัดทำเอกสารเสนอรายละเอียดกิจกรรม จำนวน ๒ ชุด ภายในวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๓  ส่งที่ กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐

 

TOR โครงการผลิตสื่อแอนิเมชันเพื่อเยาวชนบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างเหมาะสม (ส่วนการประชาสัมพันธ์)