สปอตทีวี

“อย. เตือนภัย สินค้าอันตราย 5 จําพวก บวก 1

ผูบริโภคคงปฏิเสธไมไดวา การโฆษณาทางสื่ออินเทอรเน็ตมีอิทธิพลตอการเลือกซื้อ เลือกบริโภค เพราะการ

โฆษณาสามารถแทรกซึมเขาถึงผูบริโภคไดอยางรวดเร็ว ดวยเหตุที่สื่ออินเทอรเน็ตสามารถพบเห็นไดบอยใน

ชีวิตประจําวัน หลายคนจึงหลงเชื่อคําโฆษณาที่โออวดสรรพคุณเกินจริงของผลิตภัณฑตาง ๆ ทําใหเสียเงินมากมาย แต

สุดทายไมไดผล แถมยังไดรับอันตราย รวมทั้งเสียโอกาสในการรักษาที่ถูกตอง โดยขอมูลจากระบบ Social Media

Monitoring สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 พบการอวดอางสรรพคุณเกินจริงของ

ผลิตภัณฑสุขภาพตาง ๆ ผานสื่ออินเทอรเน็ตมากมาย และไดสรุป 5 กลุมผลิตภัณฑสุขภาพที่ผิดกฎหมาย และมัก

โฆษณาอวดอางสรรพคุณเกินจริงทางสื่ออินเทอรเน็ต และเปนอันตรายตอผูบริโภค ดังนี้

1. กลุมผลิตภัณฑยามหัศจรรย

กลเม็ดโฆษณาลวง :

มักโฆษณาวา “รักษาอาการเจ็บปวยไดอยางศักดิ์สิทธิ์” “หายขาดแนนอน” “มหัศจรรยพลังชีวิต” “ยอด

เยี่ยม” “วิเศษ” “ดีที่สุด” “เหนือกวาใคร”

ชอบอางผลงานวิจัย หรือชื่อแพทยจากตางประเทศ หรืออางสรรพคุณจากสวนผสมสมุนไพรแปลกๆ หาก

ตรวจสอบจะพบวา ไมเปนความจริง!!!

ความจริง :

ลักลอบนําสารสเตียรอยดมาผสมในตัวยา เพื่อใหมีผลบดบังอาการที่เปนอยู เมื่อกินแลวรูสึกมีกําลังวังชา หาย

ปวดเมื่อย เหมือนโรคที่เปนอยูกําลังจะหาย

อันตราย :

เมื่อรางกายไดรับสารสเตียรอยดเปนเวลานาน จะทําใหกระดูกผุ กระเพาะทะลุ ลดภูมิตานทานในรางกาย ทํา

ใหติดเชื้อไดงาย ยับยั้งการเจริญเติบโตของรางกาย ระดับโปแตสเซียมในเลือดต่ํา ระดับน้ําตาลในเลือดสูง

ออนเพลีย กลามเนื้อออนแรง หัวใจเตนผิดจังหวะหรือหยุดเตนไดทําใหเกิดอาการอันไมพึงประสงคอื่น เชน

อวน เปนสิว ขนดก ระบบประจําเดือนผิดปกติ ความดันโลหิตสูง ปวดหลัง บวมน้ํา หัวใจลมเหลว ซึมเศรา

อาจวิกลจริต และอาจเสียชีวิตได

2

2. ผลิตภัณฑอาหารอวดอางลดความอวน

กลเม็ดโฆษณาลวง :

มักใชคําโฆษณาวา “ดื้อยาก็ลดได” “ลดอวนเรงดวน” “ผอมจริง ไมโยโย” “ลดจริง พิสูจนได” และมักใช

ภาพกอนและหลังกินยาที่เปนภาพตัดตอ หรือละเมิดสิทธิ์ผูอื่นมาประกอบ

ความจริง :

ลักลอบใสสารอันตรายพวกไซบูทรามีน ออกฤทธิ์กับประสาทสวนกลาง ทําใหรูสึกไมอยากอาหาร

อันตราย :

เมื่อกินติดตอกันจะเกิดอาการติดยา ประสาทหลอน เกิดผลขางเคียง เชน ภาวะไตวาย ระบบทางเดินอาหาร

ผิดปกติ อาจเกิดโรคหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดตีบตัน และอาจเสียชีวิต

3. กลุมผลิตภัณฑอาหารอวดอางชวยใหผิวขาว

กลเม็ดโฆษณาลวง :

มักอางวาทําใหผิวขาวขึ้นไดอยางรวดเร็ว เห็นผลทันตา เชน “ขาวออรา” “14 วัน ขาว เนียน ใส” “หมด

กลอง หนาใส ไรฝา” “กินแลวสวยจากภายใน” “กินแลวรักษา ฝา กระ จุดดางดํา”

ความจริง :

อาจมีการลักลอบใสยาหรือสารอันตรายลงไป เชน ใสยาที่มีฤทธิ์หามเลือดในผลิตภัณฑ โดยหวังผลขางเคียง

ของยามาใชรักษาฝา ทั้ง ๆ ที่ยังไมมีผลวิจัยที่นาเชื่อถือยืนยันวาสามารถรักษาฝาหรือทําใหผิวขาวขึ้นได ที่

รายแรงกวานั้น คือ ผูที่กินอาจไดรับผลขางเคียงจากยา ซึ่งบางครั้งรายแรงจนถึงชีวิต

อันตราย :

กรณีกินผลิตภัณฑที่ลักลอบใสยาที่มีฤทธิ์หามเลือด เมื่อกินตอเนื่องอาจทําใหเกิดลิ่มเลือดในรางกาย และลิ่ม

เลือดนั้นอาจไปอุดตันเสนเลือดในสวนตาง ๆ ของรางกาย หากไปอุดตันที่ปอดอาจทําใหหายใจไมออก หรือ

กรณีอุดตันที่เสนเลือดในสมองทําใหเสียชีวิตได

4. ผลิตภัณฑทาสิว ฝา หนาขาว

กลเม็ดโฆษณาลวง :

มักใชขอความโฆษณาวาสามารถเห็นผลไดอยางรวดเร็ว เชน “ขาวใสใน 1 นาที” “ขาวจริงใน 7 วัน” “ขาว

ขั้นเทพ” “ขาวจริง ขาวไว”

ความจริง :

ลักลอบผสมสารอันตราย พวกไฮโดรควิโนน ปรอทแอมโมเนีย และสเตียรอยด หนาขาวเร็ว ขาวไวแคชั่วคราว

เมื่อเวลาผานไป จะเกิดผื่นแพ ฝาดํา หนาพังถาวร

3

อันตราย :

 สารไฮโดรควินิน ทําใหเกิดจุดดางขาวที่หนาเปนฝาถาวร ไมสามารถรักษาใหหายได

 สารปรอทแอมโมเนีย ทําใหเกิดผื่นแดง ผิวบาง รางกายสะสมพิษปรอท ไตและทางเดินปสสาวะ

อักเสบ

 สารสเตียรอยดทําใหเกิดผื่นแพ รอยแตกเสนเลือดใตผิวหนัง

 และกรดเรทิโนอิก หรือกรดวิตามินเอ ทําใหหนาแดง แสบรอนรุนแรง เกิดการอักเสบ ผิวหนาลอก

อยางรุนแรง และเปนอันตรายตอทารกในครรภ

5. กลุมผลิตภัณฑอาหารเสริมเพิ่มสมรรถภาพทางเพศ

กลเม็ดโฆษณาลวง :

“ใหญยาว เพิ่มขนาด” “อึดทนนาน” “ทําจากสมุนไพรธรรมชาติ”

ความจริง :

ลักลอบใส “ซิลเดนาฟล” ซึ่งเปนยาที่ตองใชภายใตการควบคุมของแพทย มีผลขางเคียง คือ ปวดศีรษะ หนา

แดง มึนงง

อันตราย :

อาจเกิดอาการช็อก หัวใจวายเฉียบพลัน และเสียชีวิตได

นอกจากนี้ยังพบการโฆษณาที่มอมเมาเยาวชน ใหมีการนําผลิตภัณฑยามาใชในทางที่ผิด เชน

กลุมยาแกปวดผสมยาน้ําเชื่อมแกแพ แกไอ

กลเม็ดโฆษณาลวง :

เมางาย ไมขม ไมแพง ไมใชยาเสพติด ฉี่ไมมวง ครูไมรู ตํารวจไมจับ

ความจริง :

หากกินยาทรามาดอลรวมกับยาน้ําเชื่อมแกแพ แกไอ หรือเรียกยอ ๆ วายาโปร เปนการใชยาในทางที่ผิด

สงผลกระทบตอสุขภาพทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และอาจเกิดการเสพติดทางใจได

อันตราย :

อันตรายตอสุขภาพ เกิดอาการประสาทหลอน หากไดรับเกินขนาดอาจทําใหเกิดอาการชัก เกร็ง กลามเนื้อ

กระตุก หัวใจหยุดเตน และเสียชีวิตไดรวมทั้ง หากกินเปนระยะเวลานานจะสงผลใหระบบประสาทเชื่องชา

เซื่องซึมลง

ดังนั้น ขอใหผูบริโภคที่เสพสื่อโฆษณาทั้งหลาย มีความตระหนัก ชั่งใจสักนิด คิดกอนซื้อ

กอนบริโภค อยาหลงเชื่อคําโฆษณาหลอกลวง มิเชนนั้นอาจเกิดผลรายและอันตรายตอสุขภาพของเรา ๆ ทาน ๆ ได