แผ่นพับ

รอบรู้...สู้ภัย...สารสเตียรอยด์

?           การโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ ในปัจจุบันเป็นไปอย่างกว้างขวาง เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในวงกว้าง ผู้ประกอบการอาศัยประโยชน์จากการโฆษณาเพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าของตนเอง แต่น่าเสียดายที่มี ผู้ประกอบการบางกลุ่มไม่มีสํานึกรับผิดชอบต่อสังคม หวังเพียงผลประโยชน์ ฉวยโอกาสโฆษณาสินค้าอวดอ้าง สรรพคุณเกินจริง หลอกลวงผู้บริโภค สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาขอเตือนผู้บริโภคให้ระวัง พิจารณาข้อมูลด้วยสติ ก่อนที่จะหลงเชื่อโฆษณาใดๆ ชนิดของยาที่มักพบว่าโฆษณาเกินจริงคือยาที่อยู่ในรูปลักษณ์ยาแผนโบราณ ทั้งชนิดเม็ดและน้ํา มทีั้ง แบบที่เป็นยาเดี่ยวๆและที่จัดไว้เป็นยาชุด ส่วนใหญ่มักไม่มีเลขทะเบียนตํารับ ตัวอย่างเช่น ไม่มีคําว่าเลข ทะเบียนตํารับยาที่ G xxx ทับปี พ.ศ. เป็นต้น (xxx หมายถึงตัวเลข) ดังนั้นวิธีที่ง่ายที่สุดคือก่อนซื้อยาแผน โบราณ ต้องอ่านฉลากก่อนซอื้ โดยมองหาเลขทะเบียนยา หากไม่พบ ห้ามซื้อยานั้นโดยเด็ดขาด เพราะเป็นยา ที่ไม่ได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีความเสี่ยงสูงมากที่จะเกิดอันตรายหรือการ รักษาไม่ได้ผล ในบางกรณี แม้พบเลขทะเบียนตํารับยาก็ไม่สามารถเชื่อมั่นได้เต็มที่ เพราะสํานักงานคณะกรรมการ อาหารและยาเคยตรวจจับพบยาแผนโบราณที่ใช้เลขทะเบียนตํารับยาปลอม หรือในบางกรณีอาจเป็นยาที่ขึ้น ทะเบียนถูกต้อง มีเลขทะเบียนยาแผนโบราณถูกต้อง แต่กลับพิมพ์ฉลากไม่ตรงตามที่ขอขึ้นทะเบียนตํารับยาไว้ ซึ่งในกรณีนี้อาจตรวจสอบได้ยากกว่ากรณีที่ไม่มีเลขทะเบียน แต่ก็ไม่ยากเกินกว่าที่จะตรวจสอบได้เอง มีวิธี ตรวจสอบง่ายๆ 2 วิธี วิธีแรกคือโทรศัพท์มาที่ 1556 สอบถามกับเจ้าหน้าที่ สามารถติดต่อได้ในวันและเวลา ราชการ ส่วนวิธีที่สองคือเข้าไปตรวจสอบที่ www.fda.moph.go.th เลือกเมนู สืบค้นข้อมูลผลิตภัณฑท์ี่อยู่ ด้านซ้ายมือ ท่านสามารถตรวจสอบได้ทันทีว่ายาแผนโบราณที่ท่านสงสัย ขึ้นทะเบียนตํารับยาถูกต้องหรือไม่ วิธีนี้ท่านสามารถตรวจสอบได้ตลอด 24 ชั่วโมง  ลักษณะของโฆษณายาที่เข้าข่ายยาแผนโบราณซึ่งอวดอ้างสรรพคุณเกินจริงที่พบเห็นได้บ่อยๆ มักจะ โฆษณาว่ารักษาโรคต่างๆ ได้สารพัดโรค เช่น โฆษณาว่าสามารถรักษาโรคหัวใจ มะเร็ง เอดส์ ต่อมลูกหมากโต เนื้องอกทุกชนิด เบาหวาน หืดหอบ หรืออาจโฆษณาว่าสามารถเสริมสร้างสมรรถนะบางอย่าง เช่น ยา อายุวัฒนะ เสริมสมรรถภาพทางเพศ ไม่หลั่งเร็ว บํารุงกําลัง เป็นต้น
           หากท่านพบเห็นการโฆษณายาแผนโบราณอวดอ้างสรรพคุณเกินจริงหรือพบเห็นผลิตภัณฑ์ยาแผน โบราณที่สงสัยว่าผิดกฎหมาย อย่าลืมแจ้งสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาให้เข้าไปตรวจสอบ เพื่อไม่ให้ ผู้กระทําความผิดลอยนวล และอาจส่งผลอันตรายต่อผู้บริโภครายอื่นๆ ด้วย วิธีการแจ้งสํานักงาน คณะกรรมการอาหารและยาที่ง่ายที่สุดคือ โทรศัพท์มาที่ 1556 เบอร์เดียวกันกับการแจ้งตรวจสอบผลิตภัณฑ์ นั่นเอง หากพบว่าผลิตยาแผนโบราณโดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษจําคุกไม่เกิน 3 ปี และปรับไม่เกิน 5,000 บาท ในขณะเดียวกัน หากเป็นโทษของการโฆษณาโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือโฆษณาโอ้อวดสรรพคุณเกินจรงิ ต้องโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท การบริโภคยาแผนโบราณที่อวดอ้างสรรพคุณเกินจริงหรือยาแผนโบราณที่ไม่ได้รับอนุญาตจาก สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา นอกจากจะเสียโอกาสในการรักษาโรคอย่างถูกต้องแล้ว ยังต้องเสียเงิน โดยไม่จําเป็น ทั้งนี้หากผู้บริโภครับประทานยาแผนโบราณที่มีการลักลอบผสมสารห้ามใช้ เช่น สารสเตียรอยด์ เป็นระยะเวลานานๆ อาจทําให้เกิดอันตรายต่อระบบร่างกายได้ เช่น กระเพาะอาหารทะลุหรือเลือดออกใน กระเพาะอาหาร กระดูกพรุน กล้ามเนื้ออ่อนแรง เกิดการสะสมไขมันผิดที่ ไตวาย หัวใจเต้นผิดจังหวะหรือหยุด เต้น และอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ ดังนั้นก่อนการบริโภคยาในครั้งต่อไป ควรพิจารณาด้วยว่ายาที่ท่านกําลังจะบริโภค เป็นยาแผนโบราณ ที่โฆษณาอวดอ้างสรรพคุณเกินจริงหรือเป็นยาแผนโบราณที่ได้รับการอนุญาตหรือขึ้นทะเบียนตํารับยากับ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาแล้วหรือไม่ หมั่นสังเกตและตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานก่อนตัดสินใจ หาก จําเป็นต้องใช้ยา ไม่ควรซื้อยาจากแหล่งจําหน่ายที่ไม่น่าเชื่อถือ เช่น ตามแผงลอย ตลาดนัด ร้านค้าย่อย แต่ ขอให้ซื้อจากร้านขายยาที่มีใบอนุญาตขายยาเท่านั้น หรือควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ก่อนซื้อหรือใช้ยาทุก ครั้ง

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

ยาแผนโบราณ อย่าลืมอ่าน ฉลากก่อนซื้อ?

ยาชุด ภัยร้ายใกล้ตัวคุณ

สารคดีสั้นทางโทรทัศน์ ชุด ฉุกคิดก่อนชีวิตมีภัย ตอนที่ 8 ยาชุด ฉุดสุขภาพ?

ยาชุด ซื้อง่าย ใช้สะดวก อันตรายครอบจักรวาล?

ยาลูกกลอนเถื่อน: กินแล้วไม่หาย อาจถึงตายได้จากสเตียรอยด์?

แอนิเมชันคนรูฟินาเล่ ตอนที่ 9 คนรูกับยาแผนโบราณครอบจักรวาล