คำคมสุขภาพดี

6วัคซีนพื้นฐาน สำหรับเด็ก

การฉีดวัคซีน คือ การสร้างภูมิคุ้มกัน เพื่อป้องกันการติดต่อของโรคติดต่อร้ายแรง เชื้อวัคซีนผลิตจากเชื้อไวรัสหรือเชื้อแบคทีเรียที่อ่อนตัวแล้ว เพราะฉะนั้นการได้รับวัคซีนจึงเป็นการเสริมสร้างการป้องกันโรค วัคซีนที่เด็กควรได้รับสำหรับป้องกันโรคทั้งหมด 10 โรค ได้แก่ วัคซีนป้องกันวัณโรค ตับอักเสบบี คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก โปลิโอ หัด หัดเยอรมัน คางทูม และไข้สมองอักเสบเจอี     โดยวัคซีนบางชนิดต้องได้รับมากกว่า 1 ครั้ง จึงจะสามารถป้องกันโรคได้ นอกจากนี้ กระทรวงสาธารณสุขโดยการสนับสนุนของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้จัดให้มีบริการวัคซีนแก่เด็กแรกเกิดอย่างต่อเนื่องไปจนถึงวัยเรียน ซึ่งเด็กทุกคนควรได้รับวัคซีนอย่างน้อยตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดซึ่งทางกระทรวงฯได้บริการให้ฟรี โดยเด็กทุกคนสามารถรับวัคซีนเหล่านี้ได้จากสถานพยาบาลของรัฐ หรือสถานีอนามัยทุกแห่ง และควรรับวัคซีนให้ครบทุกช่วงอายุตามตารางการให้วัคซีนดังนี้

 

อายุ

วัคซีนที่ให้

แรกเกิด

วัคซีนป้องกันบีซีจี (ป้องกันวัณโรค) และวัคซีนป้องกันตับอักเสบบี ครั้งที่ 1

2 เดือน

วัคซีนรวมป้องกันคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน-ตับอักเสบบี  และวัคซีนป้องกันโปลิโอ ครั้งที่ 1

4 เดือน

วัคซีนรวมป้องกันคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน-ตับอักเสบบี  และวัคซีนป้องกันโปลิโอ ครั้งที่ 2

6 เดือน

วัคซีนรวมป้องกันคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน-ตับอักเสบบี  และวัคซีนป้องกันโปลิโอ ครั้งที่ 3

9 – 12 เดือน

วัคซีนรวมหัด-หัดเยอรมัน-คางทูม ครั้งที่ 1

1 ปีครึ่ง

วัคซีนรวมป้องกันคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน และโปลิโอ ครั้งที่ 4

วัคซีนป้องกันไข้สมองอักเสบเจอี ครั้งที่ 1-2

2 ปีครึ่ง

วัคซีนป้องกันไข้สมองอักเสบเจอี ครั้งที่ 3

4 ปี

วัคซีนรวมป้องกันคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน และโปลิโอ ครั้งที่ 5

7 ปี (ป.1)

วัคซีนรวมหัด-หัดเยอรมัน-คางทูม ครั้งที่ 2

12 ปี (ป.6)

วัคซีนรวมคอตีบ-บาดทะยัก (dT)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทั้งนี้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจะตรวจสอบประวัติการได้รับวัคซีนของเด็กตั้งแต่ก่อนเข้าเรียนและพิจารณาให้วัคซีนเสริมแก่เด็กจนครบถ้วน นอกจากนี้ ยังมีวัคซีนใหม่ ๆ ซึ่งอาจให้เพิ่มเติม เช่น วัคซีนไข้หวัดใหญ่ อีสุกอีใส ตับอักเสบเอ ไอพีดี โรต้า โดยวัคซีนเพิ่มเติมเหล่านี้ไม่ได้เป็นภาคบังคับแต่เป็นวัคซีนที่ดีและมีประโยชน์ ผู้ปกครองสามารถสอบถามข้อมูลวัคซีน รวมทั้งราคาวัคซีนได้จากแพทย์และตัดสินใจว่าบุตรหลานควรจะได้รับวัคซีนหรือไม่ตามความเหมาะสม เพราะปัจจุบันการให้วัคซีนถือได้ว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันโรคติดเชื้อร้ายแรง เนื่องจากเป็นวัคซีนป้องกันที่มีประสิทธิภาพสูง วัคซีนมีบทบาทสำคัญในการควบคุมป้องกัน กำจัด กวาดล้าง โรคติดเชื้อที่เป็นปัญหาสาธารณสุขมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและประสบผลสำเร็จอย่างสูงจึงนับได้ว่าเป็นเครื่องมือทางการแพทย์และสาธารณสุข ที่ได้รับการยอมรับว่ามีประสิทธิภาพและคุ้มทุนอย่างมากในการป้องกันควบคุมโรค