บริการ

ร้องเรียน

หมายเหตุ
* กรณีเป็นการร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ โปรดระบุ เลขทะเบียน หรือเลขสารบบอาหาร ชื่อผลิตภัณฑ์ รุ่นการผลิต (Lot No) ครั้งที่ผลิต (Batch No) วันที่ผลิต วันหมดอายุ (ถ้ามี)
** กรุณากรอกข้อมูลให้ครบ เนื่องจากการแจ้งชื่อ / ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์ จะมีประโยชน์ต่อผู้ร้องเรียน ในกรณีเจ้าหน้าที่ต้องการทราบละเอียดเพิ่มเติม / แจ้งผลดำเนินการให้ทราบ

กรณีที่ผู้ร้องเรียนประสงค์สินบนนำจับ จำต้องมาร้องเรียนด้วยตนเองที่ กลุ่มกฏหมายอาหารและยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรณีที่ผู้ร้องเรียนต้องการเรียกร้องค่าเสียหาย จะต้องไปร้องเรียนด้วยตนเองที่ สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ สายด่วน สคบ. 1166


แนบไฟล์